KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni
 
1.Veri Sorumlusunun Kimliği
Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:
 
2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 Kişisel verileriniz, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;
 
•Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekan güvenliği veriniz fiziksel, ziyaretiniz esnasında Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde işlem güvenliği veriniz, mekân güvenliğinin temini, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 
•İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 
•Şirketimizde eğitim vermeniz halinde özlük verileriniz eğitim faaliyetlerinin sağlanması,
 
•İşyerlerimizin bulunduğu mülklerin sahibi olmanız halinde kimlik, iletişim, imza veriniz sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi,
     
•Şirketimizin yaptığı projeler kapsamında danışmanlık aldığımız akademisyenlerden, danışmanlardan olmanız halinde kimlik, iletişim, unvan verileriniz, özlük verilerinizden olan özgeçmişiniz, mensubu olduğunuz üniversite veriniz proje kapsamında eğitimlerin verilmesi, danışmanlık alınması amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
Bu hususlara ek olarak Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkilileri/kefili veya hizmetlerinden faydalandığı tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin aşağıda belirtilen verileri
 
Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, , iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 
Bunlarla birlikte ayrıca,
 
•Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi/kefili iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, mesleki deneyim veriniz, müşteri işlem veriniz, finansal veriniz, risk yönetimi veriniz, imza veriniz, görsel/işitsel veriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek hizmetlerinin, müşterilerimiz ile aramızdaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet vb. sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri dâhil risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yönetilmesi/denetimi
 
•Hizmetlerinden faydalanılan tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, imza verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 
•Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerimizin/alt yüklenicilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, finansal veriniz, imza veriniz, sağlık veriniz, ceza mahkûmiyeti veriniz özlük veriniz, sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet satış süreçlerinin, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile de işlenebilmektedir.
 
3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı araç kiralama, sigorta şirketleri dahil firmalara ve denetçilere, avukatlara, bankalara tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan kişilere ile Şirketimizin yurt dışında bulunan ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.
 
4.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.
 
5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

BİZE ULAŞIN

Аdres

Çerkeşli O.S.B. Mah. İmes O.S.B, İmes Bulvarı, 1.Cad. No:26, Dilovası - KOCAELİ/TURKEY

Тelefon

+90 (0262) 722 93 90
+90 (0262) 722 9391

E Posta

info@filsan.com.tr
sales@filsan.com.tr
Copyright © 2022 FILSAN Filtre ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

FİLSAN FİLTRE

Filsan Filtre, 1980 yılında yerli ve yabancı otomobil endüstrisi için endüstriyel filtre ürünleri üreticisi olarak kurulmuştur. Şirket, yıllar içinde ürün yelpazesini Hava Filtreleri, Yağ Filtreleri, Yakıt Filtreleri ve Ağır Vasıtalar için Hidrolik Filtreler, endüstriyel araçlar ve inşaat makineleri için çeşitlendirmiştir.
Devamı için tıklayın...
Filsan Filtre

KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni
 
1.Veri Sorumlusunun Kimliği
Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:
 
2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 Kişisel verileriniz, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;
 
•Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekan güvenliği veriniz fiziksel, ziyaretiniz esnasında Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde işlem güvenliği veriniz, mekân güvenliğinin temini, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 
•İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 
•Şirketimizde eğitim vermeniz halinde özlük verileriniz eğitim faaliyetlerinin sağlanması,
 
•İşyerlerimizin bulunduğu mülklerin sahibi olmanız halinde kimlik, iletişim, imza veriniz sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi,
     
•Şirketimizin yaptığı projeler kapsamında danışmanlık aldığımız akademisyenlerden, danışmanlardan olmanız halinde kimlik, iletişim, unvan verileriniz, özlük verilerinizden olan özgeçmişiniz, mensubu olduğunuz üniversite veriniz proje kapsamında eğitimlerin verilmesi, danışmanlık alınması amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
Bu hususlara ek olarak Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkilileri/kefili veya hizmetlerinden faydalandığı tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin aşağıda belirtilen verileri
 
Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, , iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Filsan Filtre ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti.politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 
Bunlarla birlikte ayrıca,
 
•Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi/kefili iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, mesleki deneyim veriniz, müşteri işlem veriniz, finansal veriniz, risk yönetimi veriniz, imza veriniz, görsel/işitsel veriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek hizmetlerinin, müşterilerimiz ile aramızdaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet vb. sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri dâhil risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yönetilmesi/denetimi
 
•Hizmetlerinden faydalanılan tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, imza verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 
•Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerimizin/alt yüklenicilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:
 
Kimlik veriniz, iletişim veriniz, finansal veriniz, imza veriniz, sağlık veriniz, ceza mahkûmiyeti veriniz özlük veriniz, sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet satış süreçlerinin, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile de işlenebilmektedir.
 
3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı araç kiralama, sigorta şirketleri dahil firmalara ve denetçilere, avukatlara, bankalara tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan kişilere ile Şirketimizin yurt dışında bulunan ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.
 
4.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.
 
5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

BİZE ULAŞIN

Аdres

Çerkeşli O.S.B. Mah. İmes O.S.B, İmes Bulvarı, 1.Cad. No:26, Dilovası - KOCAELİ/TURKEY

Тelefon

+90 (0262) 722 93 90
+90 (0262) 722 9391

E Posta

info@filsan.com.tr
sales@filsan.com.tr

FİLSAN FİLTRE

Filsan Filtre, 1980 yılında yerli ve yabancı otomobil endüstrisi için endüstriyel filtre ürünleri üreticisi olarak kurulmuştur. Şirket, yıllar içinde ürün yelpazesini Hava Filtreleri, Yağ Filtreleri, Yakıt Filtreleri ve Ağır Vasıtalar için Hidrolik Filtreler, endüstriyel araçlar ve inşaat makineleri için çeşitlendirmiştir.
Devamı için tıklayın...
Copyright © 2022 FILSAN Filtre ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.